Alapítványunk

ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

Az alapítvány neve: „Kunszentmiklósi Napsugárka” Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 6090, Kunszentmiklós, Új temető út 15/D

Az alapítvány célja:

A Kunszentmiklósi Petőfi Lakótelepi óvodai nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének az anyagi támogatása, továbbá az óvodai programok -kirándulások, mesemondó nap, kulturális rendezvények támogatása-  minden olyan tevékenységben való közreműködés amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, valamint egészséges életmódra nevelését. Céljaink elérése érdekében hazai és nemzetközi kapcsolatokat épít ki hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel.

A kuratórium működése:

A kuratórium szükség szerint ülésezik. Az ülést akkor kell összehívni, ha az elnök ezt szükségesnek tartja. Pl.:  Pályázatok beadása, jótékonysági bál szervezése, mesemondó nap, fejlesztő játékok, udvari játékok, eszközök, ütésálló gumitéglák vásárlása,valamint karbantartása,alapítvány közhasznúsági jelentésének benyújtása, számviteli beszámoló stb.

A kuratórium tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. A kuratórium dönt az alapítvány vagyonának az alapító okirat szerinti célok megvalósítása érdekében történő felhasználásáról. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül jogosult az alapítvány képviseletében eljárni.

 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazon kedves támogatónknak, akik adójuk 1%-át ajánlották fel óvodánk, gyermekeink javára.

A 2010-es évben 40ezer ft , 2011 -es évben, 140ezer ft került az alapítvány számlájára az 1%-ok jóvoltából.

A 2012-es évben 200ezer ft, 2013-as évben 400ezer ft, 2014-es évben 394ezer ft került az alapítvány számlájára.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a gyerekeik nevében legyenek szívesek továbbra is támogatni adójuk 1 %-val az Alapítványunkat! Köszönjük!

Adószámunk: 18369566-1-03

 

Selyem Lászlóné

Kuratórium elnöke

 

 

Alapítványunk közhasznúsági jelentései:

 

2007. évi jelentés

 

Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2007. év
Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
1.oldal
Tartalom
I. A Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány alapadatai
II. Számviteli beszámoló
IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
V. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
VI. A cél szerinti juttatások kimutatása
VII. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől) kapott
támogatás mértékét szervezetenkénti kimutatása
VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
IX. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2.oldal
I. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés: Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
2. Képviselő: Fehér Lajosné
3. Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
4. Adószám: 18369566 -1-03
5. Bankszámla száma: 11732150-20010489
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 2007.01.03 (60196/2006.4)
8. Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány céljának rövid leírása:
A Petőfi lakótelepi óvodai nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések
beszerzésének anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra. Óvodai
programok, pályázatok anyagi támogatása. Minden olyan tevékenység, amely segíti
a gyermeke eredményes magas szintű oktatását, az egészséges életmódra
nevelését.
3.oldal
II. Számviteli beszámoló kiegészítő adatai:
Az egyesület ÁFA szempontjából alanyi mentes.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány Naplófőkönyvet vezet.
Beszámoló fajtája: Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
Az egyesület könyvelését végzi: Libora Kft.
a. Az egyesület nyitó pénzeszköze összesen: 382.514 Ft
Ebből: a pénztár egyenlege: 0 Ft
a bankszámla egyenlege: 382.514 Ft
b. Az egyesület főkönyvének záró egyenlege a tárgyév dec. 31 –én
( Ft-ban ):
Bankszámla: 217 115 Ft
Pénztár: 4 690 Ft
Alaptevékenység bevétele: 100 720 Ft
Egyéb eredménybe beszámító kiadás: 111 429 Ft
Pénzügyi eredmény: -23 695 Ft
Induló vagyon: 245 500 Ft
A naplófőkönyv többi oszlopa nem tartalmaz adatot.
A teljes számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés részét képezi, így a
végére, önálló formában, becsatolásra került!
4.oldal
III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a Kunszentmiklós Város
Önkormányzatától 100.000 Ft támogatást kapott.
IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítványnak nincs befektetett vagyona.
Forgóeszközei pénzeszközökből állnak.
Forrása az induló tőkéből. Eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll.
A saját tőke összeg: 222 ezer Ft
A mérleg főösszege: 222 ezer Ft
Az Alapítvány összes adóköteles bevétele: 101 ezer Ft, összes adóalap csökkentő
kiadása: 112 ezer Ft volt.
V. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány céljának megfelelően a kapott támogatásokból a kunszentmiklósi 4.
számú Óvodát támogatta. Az óvoda játszó udvarának fejlesztésére fordított 100 ezer
Ft-ot. Rönk mozdonyt és vagont vásárolt, melynek 94 fő óvodás örülhetett.
VI. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől) kapott támogatás mértékét szervezetenkénti
kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a 2007-es évben központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
támogatás nem kapott. APEH 2007-ben nem utalt ki 1%-os támogatást.
Az Alapítvány a Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 100.000 Ft támogatást
kapott. Mivel más forrásból nem jutott forráshoz, az így a kapott támogatás 100 %-a
települési Önkormányzatnak köszönhető.
VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
5.oldal
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány 2007. évben tisztségviselőinek nem
nyújtott juttatást.
VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓJA
a. Beszámoló a közhasznú egyesület megalakulásáról .
2005. december 5-én Bajnóczi Istvánné és Wilmek Attiláné 50.000-50.000 forint
befizetésével indította az alapítványt. Felkérésre, Dr Szilágyi Rózsa ügyvéd
szerkesztette meg az alapításhoz szükséges okiratokat.
Hiányok pótlása miatt 2006. november 15-én került módosításra az alapító
okirat.
2006. december 12-én közhasznú nyilvántartásba vétel kérelem ügyében a
Megyei Bíróság 2006. december 12. napján PK 60. 196/2009/4 számú, bírósági
és közhasznúsági nyilvántartásba vételt elrendelő végzése, 2007. január 03-án
jogerőre emelkedett.
b. 2007. évben végzett munkánkról.
Az Alapítvány összeállította és benyújtotta a helyi Önkormányzat által kiírt
pályázatra a szükséges pályázati dokumentációt, aminek köszönhetően
100.000 Ft támogatásban részesült az Alapítvány. Ebből a pénzből a 4. számú
óvoda játszóudvarát fejlesztette. A régi mászókák balesetveszélyesek voltak,
nem feleltek meg a szabványoknak, s ezért el kellett azokat távolítani.
A szülői összefogással is elhelyezett játékok megfelelnek a biztonsági
előírásoknak. A játékok gyors és hatékony lecserélésében jelentős feladatot
vállalt Alapítványunk, amelynek köszönhetően ma már biztonságban érezhetjük
gyerekeink testi épségét.
2007-ben az Alapítvány nagy sikerű mesemondó délelőttöt szervezett a helyi és
a kistérségi óvodák gyermekei részére. A színvonalas rendezvény
lebonyolításában jelentős szervezési feladatot vállalt az Alapítvány, de
természetesen az igényes meseválasztás, a felkészítő pedagógusok
lelkiismeretes munkájának is köszönhetően feledhetetlen élménnyel térhettek
haza a rendezvény résztvevői.
Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
Fehér Lajosné
A kuratórium elnöke
6.oldal
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2007 év
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
címe
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010.augusztus 9.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege
2007 év
adatok E Ft-ban
sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
01. A 0 0
02. I. Immateriális javak
03. II. Tárgyi eszközök
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök
05. B 0 222
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III. Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök 222
10. 0 222
11. C 0 222
12. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 246
13. II. Tőkeváltozás/eredmény -13
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -11
16. V.
17. D Tartalék
18. E Céltartalékok
19. F 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
27. 0 222
Kelt: Kunszentmiklós, 2010.augusztus 9.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
Befektetett eszközök (2-4 sorok)
Forgóeszközök (6-9 sorok)
Eszközök összesen(1+5 sorok)
Saját tőke (12-16 sorok)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből
Kötelezettségek (20-21 sor)
Források összesen (11+17+18+19 sorok)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2007 év
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
Előző év Előzőév helyesbítése Tárgyév
c d e
1. 0 101
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 0 101
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 100
4. a; alapítói
5. b; központi költségvetés
6. c; helyi önkormányzat 100
7. d; társadalom biztosítás
8. e; egyéb
9. f; továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12. 4. Tagdíjból származó bevétel
13. 5. Egyéb bevétel 1
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B: Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I + B/1) 0 101
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E. 0 112
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 112
22. ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) 0 -11
32. 1. 0 -11
33. 2. 0 0
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0
35. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
36. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 0 0
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény 0 -11
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 0 -11
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010.augusztus 9.
Egyéb szervezet vezetője
A: Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
Közhasznű tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)
Közhasznú tevékenység tárgyévi pü eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü eredménye
…………………………………………………….
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának tájékoztató adatai
2007 év
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok E Ft-ban
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
43. 1. Bérköltség
44. ebből:
45. tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0
49. C. Értékcsökkenési leírás
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 112
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások 0
52. F. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010.augusztus 9.
Egyéb szervezet vezetője
megbízási dijak
…………………………………………………….

2008. évi jelentés

Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. év

Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
1.oldal
Tartalom
I. A Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány alapadatai
II. Számviteli beszámoló
IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
V. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
VI. A cél szerinti juttatások kimutatása
VII. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől) kapott
támogatás mértékét szervezetenkénti kimutatása
VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
IX. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2.oldal
I. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés: Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
2. Képviselő: Fehér Lajosné
3. Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
4. Adószám: 18369566 -1-03
5. Bankszámla száma: 11732150-20010489
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 2007.01.03 (60196/2006.4)
8. Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány céljának rövid leírása:
A Petőfi lakótelepi óvodai nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések
beszerzésének anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra. Óvodai
programok, pályázatok anyagi támogatása. Minden olyan tevékenység, amely segíti
a gyermeke eredményes magas szintű oktatását, az egészséges életmódra
nevelését.
3.oldal
II. Számviteli beszámoló kiegészítő adatai:
Az egyesület ÁFA szempontjából alanyi mentes.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány Naplófőkönyvet vezet.
Beszámoló fajtája: Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
Az egyesület könyvelését végzi: Libora Kft.
a. Az egyesület nyitó pénzeszköze összesen: 221.805 Ft
Ebből: a pénztár egyenlege: 4.690 Ft
a bankszámla egyenlege: 217.115 Ft
b. Az egyesület főkönyvének záró egyenlege a tárgyév dec. 31 –én
( Ft-ban ):
Bankszámla: 184 936 Ft
Pénztár: 19 300 Ft
Alaptevékenység bevétele: 100 571 Ft
Egyéb eredménybe beszámító kiadás: 118 140 Ft
Pénzügyi eredmény: 41 264 Ft
Induló vagyon: 245 500 Ft
A naplófőkönyv többi oszlopa nem tartalmaz adatot.
A teljes számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés részét képezi, így a
végére, önálló formában, becsatolásra került!
4.oldal
III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a Kunszentmiklós Város
Önkormányzatától 100.000 Ft támogatást kapott.
IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítványnak nincs befektetett vagyona.
Forgóeszközei pénzeszközökből állnak.
Forrása az induló tőkéből. Eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll.
A saját tőke összeg: 205 ezer Ft
A mérleg főösszege: 205 ezer Ft
Az Alapítvány összes adóköteles bevétele: 101 ezer Ft, összes adóalap csökkentő
kiadása: 118 ezer Ft volt.
V. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány céljának megfelelően a kapott támogatásokból a kunszentmiklósi 4.
számú Óvodát támogatta. Az óvoda gyerekei részére mozgásfejlesztő játékokat
vásárolt.
VI. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől) kapott támogatás mértékét szervezetenkénti
kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a 2008-as évben központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
támogatás nem kapott. APEH 2008-ban nem utalt ki 1%-os támogatást.
Az Alapítvány a Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 100.000 Ft támogatást
kapott. Mivel más forrásból nem jutott forráshoz, az így a kapott támogatás 100 %-a
települési Önkormányzatnak köszönhető.
VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
5.oldal
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány 2008. évben tisztségviselőinek nem
nyújtott juttatást.
VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓJA
a. Beszámoló a közhasznú egyesület megalakulásáról .
2005. december 5-én Bajnóczi Istvánné és Wilmek Attiláné 50.000-50.000 forint
befizetésével indította az alapítványt.
2006. december 12-én közhasznú nyilvántartásba vétel kérelem ügyében a
Megyei Bíróság 2006. december 12. napján PK 60. 196/2009/4 számú, bírósági
és közhasznúsági nyilvántartásba vételt elrendelő végzése, 2007. január 03-án
jogerőre emelkedett.
b. 2008. évben végzett munkánkról.
Az Alapítvány összeállította és benyújtotta a helyi Önkormányzat által kiírt
pályázatra a szükséges pályázati dokumentációt, aminek köszönhetően
100.000 Ft támogatásban részesült az Alapítvány. Ebből a pénzből a 4. számú
óvoda részére mozgásfejlesztő játékokat vásárolt. A megvásárolt, majd az
óvoda részére átadott játékok alkalmasak az egészséges mozgás és ezáltal az
egészséges életmódra nevelésre.
Immár hagyományos mesemondó délelőttünk igazán méltó megemlékezés volt.
60 kisgyermek látogatott el az Alapítvány által szervezett rendezvényre. Az
eseményről és az eredményekről a Bakér Mente újságban számoltunk be.
Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
Fehér Lajosné
A kuratórium elnöke
6.oldal
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2008 év
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
címe
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege
2008 év
adatok E Ft-ban
sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
01. A 0 0
02. I. Immateriális javak
03. II. Tárgyi eszközök
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök
05. B 222 205
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III. Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök 222 205
10. 222 205
11. C 222 205
12. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 246 246
13. II. Tőkeváltozás/eredmény -13 -24
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -11 -17
16. V.
17. D Tartalék
18. E Céltartalékok
19. F 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
27. 222 205
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
Befektetett eszközök (2-4 sorok)
Forgóeszközök (6-9 sorok)
Eszközök összesen(1+5 sorok)
Saját tőke (12-16 sorok)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből
Kötelezettségek (20-21 sor)
Források összesen (11+17+18+19 sorok)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2008 év
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
Előző év Előzőév helyesbítése Tárgyév
c d e
1. 101 101
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 101 101
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 100 100
4. a; alapítói
5. b; központi költségvetés
6. c; helyi önkormányzat 100 100
7. d; társadalom biztosítás
8. e; egyéb
9. f; továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12. 4. Tagdíjból származó bevétel
13. 5. Egyéb bevétel 1 1
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B: Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I + B/1) 101 101
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 112 118
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 112 118
22. ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) -11 -17
32. 1. -11 -17
33. 2. 0 0
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0
35. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
36. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 0 0
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény -11 -17
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -11 -17
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
Egyéb szervezet vezetője
A: Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
Közhasznú tevékenység tárgyévi pü eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü eredménye
…………………………………………………….
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának tájékoztató adatai
2008 év
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok E Ft-ban
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
43. 1. Bérköltség
44. ebből:
45. tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0
49. C. Értékcsökkenési leírás 0
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 118
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások 0
52. F. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 9.
Egyéb szervezet vezetője
megbízási dijak
…………………………………………………….

2009. évi jelentés

Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009. év

Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
1.oldal
Tartalom
I. A Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány alapadatai
II. Számviteli beszámoló
IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
V. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
VI. A cél szerinti juttatások kimutatása
VII. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől) kapott
támogatás mértékét szervezetenkénti kimutatása
VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
IX. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2.oldal
I. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés: Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
2. Képviselő: Fehér Lajosné
3. Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
4. Adószám: 18369566 -1-03
5. Bankszámla száma: 11732150-20010489
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 2007.01.03 (60196/2006.4)
8. Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány céljának rövid leírása:
A Petőfi lakótelepi óvodai nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések
beszerzésének anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra. Óvodai
programok, pályázatok anyagi támogatása. Minden olyan tevékenység, amely segíti
a gyermeke eredményes magas szintű oktatását, az egészséges életmódra
nevelését.
3.oldal
II. Számviteli beszámoló kiegészítő adatai:
Az egyesület ÁFA szempontjából alanyi mentes.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány Naplófőkönyvet vezet.
Beszámoló fajtája: Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
Az egyesület könyvelését végzi: Libora Kft.
a. Az egyesület nyitó pénzeszköze összesen: 204.236 Ft
Ebből: a pénztár egyenlege: 19.300 Ft
a bankszámla egyenlege: 184.936 Ft
b. Az egyesület főkönyvének záró egyenlege a tárgyév dec. 31 –én
( Ft-ban ):
Bankszámla: 154 735 Ft
Pénztár: 19 300 Ft
Alaptevékenység bevétele: 180 511 Ft
Egyéb eredménybe beszámító kiadás: 210 712 Ft
Pénzügyi eredmény elszámolása: 71 465 Ft
Induló vagyon: 245 500 Ft
A naplófőkönyv többi oszlopa nem tartalmaz adatot.
A teljes számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés részét képezi, így a
végére, önálló formában, becsatolásra került!
4.oldal
III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a Kunszentmiklós Város
Önkormányzatától 80.000 Ft támogatást kapott.
IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítványnak nincs befektetett vagyona.
Forgóeszközei pénzeszközökből állnak.
Forrása az induló tőkéből. Eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll.
A saját tőke összeg: 175 ezer Ft
A mérleg főösszege: 175 ezer Ft
Az Alapítvány összes adóköteles bevétele: 181 ezer Ft, összes adóalap csökkentő
kiadása: 211 ezer Ft volt.
V. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány céljának megfelelően a kapott támogatásokból a kunszentmiklósi 4.
számú Óvodát támogatta. Az óvoda gyerekei részére, kompetencia alapú
neveléshez szükséges fejlesztő játékokat vásárolt.
VI. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől) kapott támogatás mértékét szervezetenkénti
kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a 2009-as évben központi
költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
támogatás nem kapott. APEH 2009-ban nem utalt ki 1%-os támogatást.
Az Alapítvány a Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 80.000 Ft támogatást
kapott.
5.oldal
VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány 2009. évben tisztségviselőinek nem
nyújtott juttatást.
VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓJA
a. Beszámoló a közhasznú egyesület megalakulásáról .
2005. december 5-én Bajnóczi Istvánné és Wilmek Attiláné 50.000-50.000 forint
befizetésével indította az alapítványt.
2006. december 12-én közhasznú nyilvántartásba vétel kérelem ügyében a
Megyei Bíróság 2006. december 12. napján PK 60. 196/2010/4 számú, bírósági
és közhasznúsági nyilvántartásba vételt elrendelő végzése, 2007. január 03-án
jogerőre emelkedett.
b. 2009. évben végzett munkánkról.
Az Alapítvány összeállította és benyújtotta a helyi Önkormányzat által kiírt
pályázatra a szükséges pályázati dokumentációt, aminek köszönhetően 80.000
Ft támogatásban részesült az Alapítvány. Ebből a pénzből a 4. számú óvoda
részére a kompetencia alapú neveléshez szükséges fejlesztő játékokat vásárolt.
Az óvodai szülők 100.000 Ft-tal támogatták az Alapítványt céljainak elérésében.
Ennek köszönhetően, ebből az összegből további fejlesztő játékokat vásárolt az
Alapítvány.
A megvásárolt játékokat az Alapítvány teljes mértékben, az Óvodának
adományozta.
Immár hagyományos mesemondó délelőttünk igazán méltó megemlékezés volt.
57 kisgyermek látogatott el az Alapítvány által szervezett rendezvényre. Ez
évben az Alapítvány szervezésének köszönhetően több szponzort sikerült a
rendezvény mellé felsorakoztatni, akik közvetlenül az óvodát támogatták. Az
eseményről és az eredményekről a Bakér Mente újságban számoltunk be.
Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
Fehér Lajosné
A kuratórium elnöke
6.oldal
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2009 év
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
címe
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege
2009 év
adatok E Ft-ban
sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
01. A 0 0
02. I. Immateriális javak
03. II. Tárgyi eszközök
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök
05. B 205 175
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III. Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök 205 175
10. 205 175
11. C 205 175
12. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 246 246
13. II. Tőkeváltozás/eredmény -24 -41
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -17 -30
16. V.
17. D Tartalék
18. E Céltartalékok
19. F 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
27. 205 175
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
Befektetett eszközök (2-4 sorok)
Forgóeszközök (6-9 sorok)
Eszközök összesen(1+5 sorok)
Saját tőke (12-16 sorok)
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből
Kötelezettségek (20-21 sor)
Források összesen (11+17+18+19 sorok)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése
2009 év
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése
Előző év Előzőév helyesbítése Tárgyév
c d e
1. 101 181
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 101 181
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 100 180
4. a; alapítói
5. b; központi költségvetés
6. c; helyi önkormányzat 100 80
7. d; társadalom biztosítás
8. e; egyéb 100
9. f; továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12. 4. Tagdíjból származó bevétel
13. 5. Egyéb bevétel 1 1
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B: Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I + B/1) 101 181
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 112 211
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 112 211
22. ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) -11 -30
32. 1. -11 -30
33. 2. 0 0
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0
35. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
36. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 0 0
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény -11 -30
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -11 -30
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
Egyéb szervezet vezetője
A: Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)
Közhasznú tevékenység tárgyévi pü eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü eredménye
…………………………………………………….
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 48.
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának tájékoztató adatai
2009 év
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
adatok E Ft-ban
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
43. 1. Bérköltség
44. ebből:
45. tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0
49. C. Értékcsökkenési leírás 0
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 211
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások 0
52. F. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 0
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!
Kelt: Kunszentmiklós, 2010. augusztus 09.
Egyéb szervezet vezetője
megbízási dijak
…………………………………………………….

 

Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. év

Kunszentmiklós, 2011. május 23.

1.oldal
Tartalom

I. A Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány alapadatai
II. Számviteli beszámoló
IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
V. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
VI. A cél szerinti juttatások kimutatása
VII. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől) kapott
támogatás mértékét szervezetenkénti kimutatása
VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
IX. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
2.oldal

I. A szervezet alapadatai
1. Elnevezés: Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
2. Képviselő: Selyem Lászlóné
3. Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Újtemető utca 15/D.
4. Adószám: 18369566 -1-03
5. Bankszámla száma: 11732150-20010489

6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 2007.01.03 (60196/2006.4)
8. Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány céljának rövid leírása:
A Petőfi lakótelepi óvodai nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések
beszerzésének anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra. Óvodai
programok, pályázatok anyagi támogatása. Minden olyan tevékenység, amely segíti
a gyermeke eredményes magas szintű oktatását, az egészséges életmódra
nevelését.

3.oldal

II. Számviteli beszámoló kiegészítő adatai:
Az egyesület ÁFA szempontjából alanyi mentes.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány Naplófőkönyvet vezet.
Beszámoló fajtája: Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
Az egyesület könyvelését végzi: LIBORA Tanácsadó és Oktató Kft.
A beszámoló összeállításával megbízott személy: Skoda Miklós, adószakértőmérlegképes könyvelő
a. Az egyesület nyitó pénzeszköze összesen: 405.234 Ft
Ebből: a pénztár egyenlege: 79.455 Ft
a bankszámla egyenlege: 325.779 Ft
b. Az egyesület főkönyvének záró egyenlege a tárgyév dec. 31 –én
( Ft-ban ):
Bankszámla: 325 779 Ft
Pénztár: 79 455 Ft
Alaptevékenység bevétele: 463 364 Ft
Anyagbeszerzés: 26 415 Ft
Egyéb ráfordítás: 205 750 Ft
Pénzügyi eredmény elszámolása: 159 734 Ft
Induló vagyon: 245 500 Ft

A naplófőkönyv többi oszlopa nem tartalmaz adatot.

A teljes számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés részét képezi, így a
végére, önálló formában, becsatolásra került!

4.oldal

III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a Kunszentmiklós Város
Önkormányzatától 80.000 Ft támogatást kapott.

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítványnak nincs befektetett vagyona.
Forgóeszközei pénzeszközökből állnak.

Forrása az induló tőkéből. Eredménytartalékból és a mérleg szerinti eredményből áll.
A saját tőke összeg: 406 ezer Ft

A mérleg főösszege: 406 ezer Ft

Az Alapítvány összes adóköteles bevétele: 463 ezer Ft, összes adóalap csökkentő
kiadása: 232 ezer Ft volt.

V. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány céljának megfelelően a kapott támogatásokból a kunszentmiklósi 4.
számú Óvodát támogatta. Az óvoda gyerekei részére, kompetencia alapú
neveléshez szükséges fejlesztő játékokat vásárolt.

VI. A Ksztv. 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott
szervezetektől (a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitől) kapott támogatás mértékét szervezetenkénti
kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány a 2010-as évben központi költségvetési
szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési önkormányzattól, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatás nem kapott.
APEH 2010-ben 48.135 Ft 1%-os támogatást utalt ki, amit a csoportok képesség
fejlesztő játékok vásárlására fordítottak.
Az Alapítvány a Kunszentmiklós Város Önkormányzatától 80.000 Ft támogatást
kapott.

5.oldal

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
Az Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány 2010. évben tisztségviselőinek nem
nyújtott juttatást.

VIII. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓJA

a. Beszámoló a közhasznú egyesület megalakulásáról.
2005. december 5-én Bajnóczi Istvánné és Wilmek Attiláné 50.000-50.000 forint
befizetésével indította az alapítványt.
2006. december 12-én közhasznú nyilvántartásba vétel kérelem ügyében a
Megyei Bíróság 2006. december 12. napján PK 60. 196/2010/4 számú, bírósági
és közhasznúsági nyilvántartásba vételt elrendelő végzése, 2007. január 03-án
jogerőre emelkedett.

2010. december 11-én kelt Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.60.196/2006/10.
számú – változás átvezetését elrendelő végzése – 2010. december 7. napján
jogerőre emelkedett. Ez alapján:
A Kuratórium elnöke: Selyem László Jánosné
A Kuratórium tagjai: Jaksa Györgyi, Kuti Imre Attiláné, Horváthné Berta Beatrix,
Bábel Péterné
Az alapítvány címe: Kunszentmiklósi Napsugárka Alapítvány, 6090
Kunszentmiklós, Újtemető u. 15/D

A kuratórium a házipénztárral kapcsolatos feladatokat a következőképpen
osztotta szét:
Pénztáros: Bábel Péterné
Pénztár ellenőr: Jaksa Györgyi
Utalványozó: Selyem Lászlóné

b. 2010. évben végzett munkánkról.
Az Alapítvány összeállította és benyújtotta a helyi Önkormányzat által kiírt
pályázatra a szükséges pályázati dokumentációt, aminek köszönhetően 60.000
Ft támogatásban részesült az Alapítvány. Ebből a pénzből a Lakótelepi óvoda
részére mozgásfejlesztő játékokat vásárolt.
Az óvodai szülők támogatói hozzájárulása 295000 Ft.
100000 Ft értékben játékok vásárlása történt, melyet a kuratórium átadott a
gyermekek javára.

Immár hagyományos mesemondó délelőttünk igazán méltó megemlékezés volt.
68 kisgyermek látogatott el az Alapítvány által szervezett rendezvényre.

6.oldal
Jutalmazás céljából az Alapítvány mesekönyveket vásárolt. Az Alapítvány
szervezésének köszönhetően több szponzort sikerült a rendezvény mellé
felsorakoztatni, akik közvetlenül az óvodát támogatták. Az eseményről és az
eredményekről a Bakér Mente újságban számoltunk be.

Kunszentmiklós, 2011. május 22.

Selyem Lászlóné
A kuratórium elnöke

7.oldal

1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2010. év
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése

6090 Kunszentmiklós, Újtemető út 15/D
címe

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

Kelt: Kunszentmiklós, 2011. május 23.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Újtemető út 15/D
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege

2010. év

adatok E Ft-ban

sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
01. A Befektetett eszközök (2-4 sorok) 0 0
02. I. Immateriális javak
03. II. Tárgyi eszközök
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök
05. B Forgóeszközök (6-9 sorok) 175 406
06. I. Készletek
07. II. Követelések
08. III. Értékpapírok
09. IV. Pénzeszközök 175 406

10. 175 406 Eszközök összesen(1+5 sorok)
11. C Saját tőke (12-16 sorok) 175 406
12. I. Induló tőke/Jegyzett tőke 246 246
13. II. Tőkeváltozás/eredmény -41 -71
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -30 231
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.ből
17. D Tartalék
18. E Céltartalékok
19. F Kötelezettségek (20-21 sor) 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek

27. 175 406 Források összesen (11+17+18+19 sorok)
Kelt: Kunszentmiklós, 2011. május 23.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Újtemető út 15/D
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

2010. év

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése
Előző év Előzőév helyesbítése Tárgyév
c d e
1. A: Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 181 463
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) 181 463
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 180 463
4. a; alapítói
5. b; központi költségvetés 48
6. c; helyi önkormányzat 80 80
7. d; társadalom biztosítás
8. e; egyéb 100 335
9. f; továbbutalási céllal kapott
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12. 4. Tagdíjból származó bevétel
13. 5. Egyéb bevétel 1
14. II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
15. B: Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/I + B/1) 181 463
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 112 232
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 112 232
22. ebből: továbbutalt támogatás
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) 69 231
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pü eredménye 69 231
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pü eredménye 0 0
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) 0 0
35. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
36. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozás 0 0
37. I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+-H/2) 0 0
38. J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény 69 231
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 69 231
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

Kelt: Kunszentmiklós, 2011. május 23. …………………………………………………….
Egyéb szervezet vezetője
1 8 3 6 9 5 6 6 8 5 1 0 5 6 9 0 3
statisztikai számjel
Kunszentmiklósi „Napsugárka” Alapítvány
6090 Kunszentmiklós, Újtemető út 15/D
A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek egyszerűsített beszámolójának tájékoztató adatai

2010. év

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban

42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
43. 1. Bérköltség
44. ebből: megbízási dijak
45. tiszteletdíjak
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
47. 3. Bérjárulékok
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 26
49. C. Értékcsökkenési leírás 0
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 206
51. E. A szervezett által nyújtott támogatások 0
52. F. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 48

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva!

Kelt: Kunszentmiklós, 2011. május 23.

…………………………………………………….
Egyéb szervezet vezetője